Public
Organization
Громадська
Організація
To Learn
&
To Work
Навчатися
Та
Працювати
Унія Громадська організація

Громадська організація «УніЯ» створена на установчих зборах засновників 24 вересня 2015 року та в подальшому 13 жовтня 2015 року була зареєстрована у встановленому законом порядку.

Громадська організація будує свою діяльність на основі Статуту, який є основним документом організації. Статут розроблено згідно статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання» та Рекомендацій щодо розробки статутів громадських об’єднань, які рекомендовано 07.06.2013 року Методичною радою з питань реєстрації громадських об’єднань.

Керівником організації є голова, який обирається на Загальних зборах та здійснює керівництво діяльністю Громадської організації.

Найменування громадського об'єднання «УніЯ» обрано у відповідності до ст. 90 Цивільного кодексу України яку деталізовано Наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 року № 368/5 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 року за №367/20680.

Громадська організація володіє унікальною символікою-логотипом, на які має виключні майнові та немайнові права.

Також «17» «грудня» 2015 року організації присвоєно статус неприбутковості.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повне найменування: Громадська організація «УніЯ», надалі іменується у Статуті – Громадська організація.

1.2. Громадська організація є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів громадян України для спільної реалізації, задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших прав і свобод.

1.3. Діяльність громадської організації  будується на основі:

Добровільності, самоврядності, вільного вибору своєї діяльності та території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності, дотриманні статутних положень, виборності керівних органів та підзвітності їх перед членами Громадської організації.

1.4. Діяльність Громадської організації поширюється на територію України і здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших чинних нормативно-правових актів, а також цього Статуту, в тісній взаємодії з державними органами, громадськими організаціями в порядку, встановленому чинним законодавством України. Статут є основним документом, який закріплює правове положення Громадської організації, а також правові засади її створення та діяльності.

Перегляди статей
10356